تجهیزات و امکانات

سایت تفکیک

مواد اولیه ورودی به کارخانه بازیافت در مرحله اول به صورت ضایعات زنده (شکل اولیه ضایعات) می باشد. عموما بخشی از این ضایعات قابل مصرف نبوده و می بایست به عنوان موارد غیر قابل تولید از بار جدا شود. همچنین لازم است در بدو ورود ضایعات بر اساس نوع مواد به کار رفته و ارزش محصول نهایی تفکیک و همچنین رنگ بندی گردد. عدم دقت در تفکیک و آشغالگیری ضایعات منجر تاثیر منفی در کیفیت محصول نهایی و افت ارزش آن می گردد. شرکت فناوری های پلیمری پویش با تخصیص یک فضای مناسب به این امر و با استفاده از کنترل و پایش دائمی فرایند مذکور کیفیت و خلوص محصول نهایی را تضمین می کند.

خط آسیاب، شستشو و کندر

خط آسیاب، شستشو و کندر شرکت فناوری های پلیمری پویش با مطالعه و بررسی نقایص خطوط موجود و با در نظر گرفتن حداکثر کیفیت، بهره‌وری و خروجی به صورت اختصاصی توسط تیم فنی شرکت طراحی و توسط سازندگان معتبر همکار شرکت فناوری های پلیمری پویش ساخته شده است. در طراحی این خط تلاش شده اصول مکانیزه بودن و حداقل کردن دخالت اپراتور در کنار افزایش ظرفیت دستگاه در شستشو در عین حفظ کیفیت بار در نظر گرفته شود.

خطوط گرانول سازی

خطوط اکسترودر گرانول ساز شرکت فناوری های پلیمری پویش با ظرفیت تولیدی در حدود 800 کیلوگرم بر ساعت امکان تولید گرانول را با حداکثر کیفیت مورد انتظار فراهم نموده است. این خطوط با مطالعه نقاط ضعف و قوت دستگاه های مورد استفاده در کشور و خارج از کشور طراحی و ساخته شده است. علاوه بر این خطوط گرانول ساز شرکت فناوری های پلیمری پویش تحت پایش و نظارت دائمی کارشناسان متخصص و اپراتورهای ماهر قرار دارد تا کوچکترین خللی در فرآیند تولید چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت ایجاد نگردد.

واحد اختلاط و یکنواخت سازی

یکی از نقایص مهم در محصولات رایج در بازار گرانول عدم یکنواختی محصول در یک پارت ارسالی می باشد. شرکت فناوری های پلیمری پویش با ایجاد واحد اختلاط و یکنواخت سازی اقدام به رفع این نقیصه نموده است. تمامی مواد ورودی به خط و محصولات نهایی تولیدی در این واحد مخلوط، یکنواخت و رطوبت زدایی می گردد.

واحد توزین و بسته بندی

واحد توزین و بسته بندی شرکت فناوری های پلیمری پویش به منظور دقت در وزن کشی و ارتقاء کیفیت بسته بندی محصول ارسالی برای مشتری ایجاد گردیده است. در این واحد محصولات نهایی مطابق با درخواست مشتری یا به صورت استاندارد شرکت فناوری های پلیمری پویش بسته بندی و پس کسب مجوز کنترل کیفیت و آماده ارسال یا انبارش می گردد.