مهندسی معکوس

یکی از مهم ترین مشکلات تولید کنندگان عدم دسترسی به مواد با خواص یکسان می باشد.
برای این موضوع شرکت فناوری های پلیمری پویش با اتکا به آزمایشگاه مجهز می تواند این موضوع را نوید دهد که مواد درخواستی مشتری را دریافت کند و براساس نمونه، تولید را انجام دهد.
علاوه بر این می توان قطعاتی که آلیاژ آن ها هم مبهم است آزمایش نموده و فرمول آن را به دست تولید کننده برسانیم.