درباره ما

فناوری های پلیمری پویش

یکی از مهم ترین چالش های ما تولیدکنندگان، دسترسی به مواد اولیه ارزان درعین حال باکیفیت است.

همکاران

احسان عباسی
مدیر عامل

مهدی موسی پور
مدیر بازرگانی